Θερμική μόνωση σε πολλαπλή κύριας μηχανής και ηλεκτρομηχανής